การขยายความหมายของคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ “ผ่าน”: การศึกษาตามแนวคิดอรรถศาสตร์ปริชาน

Main Article Content

XINHUI LU

Abstract

Abstract


     This study aims to study the characteristics of meaning extension of motion verb ‘phaan (pass)’ in Thai, and to analyze the cognitive process of Thai native speakers which use the prototype passing motion event schema to express abstract concepts in conceptualization. Cognitive semantics is applied to the analysis, namely event schema expansion. Thai language data is collected from TNCs. The result of the study shows that meaning extension of motion verb ‘phaan (pass)’ can be divided into three directions caused by foregrounding, i.e. (1) foregrounding of moving object (2) foregrounding of landmark (3) foregrounding of moving path. Based on each direction, meaning extension was caused by metaphorical mapping between source domain and target domain. This study can increase understanding of Thai people’s conceptualization and cognitive structure, and then this study is expected to help improve the efficiency of teaching Thai as a foreign language.


 


Key words:      phaan, motion Verb, event schema expansion, foregrounding, metaphorical mapping

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

รายการอ้างอิง

คยฺองอึน ปาร์ค. 2554. ปรากฏการณ์พหุนัยของคำว่า 가다 ในภาษาเกาหลีเปรียบเทียบกับคำว่า ไป ในภาษาไทย: ศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศรีวรา ผาสุขดี. 2561. ปรากฏการณ์พหุนัยของชุดคำกริยาเคลื่อนที่ด้วยเท้าในภาษารัสเซีย การศึกษาตามแนวศึกษาภาษาศาสตร์ปริชาน. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Lu Xin Hui & Park, Kyung Eun. 2019. ปรากฏการณ์พหุนัยของคำว่า “กิน” ในภาษาไทย: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน. Journal of Korean association of Thai studies, 25(2): 31-64.
Clark, H. H. 1973. “Space, time, semantics, and the child”. in T. E. Moore (Ed.) Cognitive development and the acquisition of language. New York: Academic Press, 27-63.
Cruse, D. A. 2004. Meaning in language: A introduction to semantic and pragmatic. Oxford: Oxford University press.
David, LEE. 2001. Cognitive Linguistics: An Introduction. Australia & New Zealand: Oxford University Press.
Lakoff, G. 1987. Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the world. Chicago: The university of Chicago press.
Lakoff, G. & Johnson, M. 1999. Philosophy in the flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books.
Langacker, R. W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar vol. 1: Theoretical Prerequisites. California: Stanford University Press.
Langacker, R. W. 2000. Grammar and Conceptualization. Berlin: Mouton de Gruyter.
Langacker, R. W. 2007. Ten lectures on cognitive grammar by Ronald Langacker. Gao Yuan and Li Fuyin (eds). Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
Gentner, D., M. Imai and L. Boroditsky. 2002. As Time Goes By: Evidence for Two Systems in Processing Space→Space Metaphors. LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES, 17(5): 537-565.
Kim, Ryeong-Hwan. 2017. Analysis of the Semantic Structure and Meaning Extension of the Verb thongha (go through). The Korean Language and Literature, 138: 23-50.
Lichtenberk, F. 1991. Semantic change and heterosemy in grammaticalization. Language, 67: 475-509.
Lim, Ji Ryong. 2008. A Cognitive Linguistic research on meaning. Seoul: Hankuk moonhwasa.
Miller, George A. & Philip N. Johnson-Laird. 1977. Language and perception. Cambridge, Mass: Harvard. University Press.
McGlone, M. S., & Harding, J. L. 1998. Back (or Forward?) to the Future: The Role of Perspective in Temporal Language Comprehension. Journal of Experimental Psychology Learning Memory and Cognition 24 (5) :1211-1223.
Natalya I. Stolova. 2015. Cognitive Linguistics and Lexical Change: Motion Verbs from Latin to Romance. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Radden, G. & R. Dirven. 2007. Cognitive English Grammar, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Ungerer, F & H-J. Schmid. 2006. An Introduction to cognitive Linguistics, London & New York: Longman.