แนะนำหนังสือ นวนิยายเรื่อง “หงส์ป่า (Wild Swan) ”

Main Article Content

Nuttha Bunthanatheerachot

Abstract

“Hǒŋ-pà:” (Wild swan) is a historical novel portraying the true lives of three female generations during the Chinese transition period. Jung Chang, who is the writer and the young generation, has relayed the story of the family from the time of her grandmother, a representative of female Chinese in the past that females had bound feet, to the time of her mother, which was truly considered as a revolutionary since it was during the boundaries of China from the dynasty to the communist regime, until the time of hers, which was truly considered as a representative of the Communist. Jung Chang grew up in a time of great leap and cultural revolution. The events that occurred with her peers led to a distrust of the system. Part of the novel is the suspicion and injustice of this regime for her father, who had a strong ideology of the Communist government.

Article Details

Section
Articles

References

จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล. 2559. หงส์ป่า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เอโนเวล. แปลจาก Jung Chang ผู้แต่ง. 1991.Wild Swans. United Kingdom: Harper Collins Publishers.
สิทธิพล เครือรัฐติกาล. 2555. ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1: กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์. 2562. ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป. แปลจาก Rana Mitter. 2004. A Bitter Revolution. United Kingdom: Oxford Univercity Press.