เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส : การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพ

Main Article Content

Peeraya Mahakittikun

Abstract

“A Story From A Senior Commissioned Officer: A Research and Studying of History Document to Create People, Nation, and Professional Soldier” was simply written using verbal languagues to present the concept that if students, teachers, and people in general applied historical methodology to conduct a research and study actual historical evidence by themselves, they would practice their thinking process and analysis skills based on logic and fact. The way of studying history while focusing on the methodology would help developing people to be thoughtfully and knowingly to the media. In order to manage the History education to “Create People, Nation, and Professional Soldier”, the author then “told” his stories of researching and gathering documents at U.S. National Archieves & Records Administration to provide knowledge to the public according to the General Professor Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon’s archival project at the Department of History, Academic Division, Chulachomklao Royal Military Academy. This is the case study of how to prepare yourself and how the thinking and working process should be in order to become successful

Article Details

Section
Articles

References

“กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานหนังสือประว้ติศาสตร์ 4 เล่ม ให้ศธ.นำไปสอนเด็ก” (21 กันยายน พ.ศ. 2564) https://www.thaipost.net/main/detail/117426
LIVE การประชุม “สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” : กลุ่มครู
https://www.youtube.com/watch?v=SL8bpP7nFtE
LIVE การประชุม “สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”: กลุ่มนักเรียน สตรีมสดเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2021 https://www.youtube.com/watch?v=zy54dc2jk9U
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2521). “คำนิยม” ใน สะพาน: รวมบทความประวัติศาสตร์ เล่ม 2 พระนคร แผนกประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. (2552). ปรัชญาประวัติศาสตร์ในพระราชนิพนธ์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. วารสารวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ. รร. จปร. 7: 43-65.
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. (2564). เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส: การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพ. กรุงเทพฯ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. (2564). จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด: เผย “ข้อมูลใหม่” ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA). กรุงเทพฯ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ https://www.nat.go.th/