จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด : เผย “ข้อมูลใหม่” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)

Main Article Content

Peeraya Mahakittikun

Abstract

จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด : เผย  “ข้อมูลใหม่”  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)   เขียนโดย พันเอก ดร. สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ  อาจารย์พิเศษ และข้าราชการบำนาญในสังกัดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีวัตถุประสงค์ต้องการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริของพลเอกหญิง ศ. เกียรติคุณ ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ผ่านการนำเอกสารบางส่วนจาก “คลังข้อมูลดิจิทัล” (Digital Collections) มานำเสนอเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง  เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเอกสารต้นฉบับที่เป็นหลักฐานชั้นต้นด้วยตนเอง ในฐานะเป็น “ข้อมูลดิบ” ของการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์และเป็น  “เครื่องมือ” ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  เพื่อฝึกฝนทักษะให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาและสาธารณชน เป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  โดยใช้เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา(NARA) หมวด RG226 และ RG457 เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเอกสารบางส่วนใน 2 หมวดนี้ทำให้ผู้เขียนได้ค้นพบ “ข้อมูลใหม่” ที่มีคุณค่า มีความหมายและมีความสำคัญต่อการศึกษาและการอธิบายประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากทำให้พบหลักฐานใหม่ที่สามารถตอบคำถามได้ว่าขบวนการเสรีไทยเป็นเรื่องราวความขัดแย้งภายในของไทยมากกว่าความนิยมหรือไม่นิยมญี่ปุ่น และเป็นขบวนการที่มิได้มีขนาดใหญ่โตมีกำลังพลถึง 50,000-100,00 คน ดังที่เคยเข้าใจกันมา

Article Details

Section
Articles