แนะนำหนังสือ : ชลธี ธารทอง เทวดาเพลง

Main Article Content

จำลอง วงษ์ยี่

Abstract

นักประพันธ์เพลงที่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการเพลงลูกทุ่งนั้นมีอยู่มากมายหลายท่าน แน่นอนหนึ่งในนั้นย่อมจะต้องปรากฏชื่อของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นักประพันธ์เพลงลูกทุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2542 เจ้าของฉายาเทวดาเพลง นามว่า ชลธี ธารทอง รวมอยู่ด้วย จากพรสวรรค์ในการรังสรรค์ถ้อยคำผนวกกับความอัจฉริยะในการนำท่วงทำนองแบบไทยเดิมมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ผลงานเพลงเป็นจำนวนมากกลายเป็น บทเพลงอมตะที่ทรงคุณค่ายิ่ง ในขณะเดียวกันเนื้อหาสาระของบทเพลงดังกล่าวเหล่านั้นก็ได้สะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนตลอดจนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ รวมถึงแง่คิดที่เป็นประโยชน์อันอาจจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นบางบทเพลงก็ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาของบทเพลงล้นกล้าเผ่าไทยและบทเพลงองค์เดียวในโลก เป็นต้น ในขณะที่บทเพลงทหารอากาศขาดรักอาจจะเป็นบทเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศไปแล้วก็เป็นได้ เพราะเมื่อมีการกล่าวถึงทหารอากาศเมื่อใดก็มักจะต้องมีคำว่า ขาดรัก ต่อท้ายไปด้วยเสมอ ๆ จะเห็นได้ว่าบทเพลงของชลธี ธารทอง มีบทบาทหน้าที่รับใช้สังคมไทยในหลากหลายมิติ

Article Details

Section
Articles