บรรณาธิการแถลง

Main Article Content

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปลี่ยนการเรียกลําดับเล่มที่พิมพ์ให้ สอดคล้องกับการออกวารสารในแต่ละปี คือ ปีละ 2 ฉบับ ตามปฏิทินการศึกษา นับตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดังนั้น วารสารฉบับนี้จึงนับเป็น ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561 วารสารฉบับนี้มีบทความค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัยที่มีเนื้อหาหลากหลาย เป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่งานวิจัย ทั้งที่ได้รับทุนสนับสนุนและที่ทําเพราะความสนใจเองบ้าง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา บ้าง และเขียนเป็นภาษาต่างๆ ถึง 3 ภาษา สามารถแบ่งกลุ่มเนื้อหาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม กับภาษา ดังนั้น จึงเรียงลําดับบทความในวารสารฉบับนี้ตามกลุ่มเนื้อหาเป็นสําคัญ

Article Details

Section
Articles