แนะนําหนังสือ《西方语言学史》 ประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ตะวันตก ของ เหย่า เสี่ยวผิง

Main Article Content

สุขพรรษา จตุรวัฒนา

Abstract

ภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงใหญ่ในวงการวิชาการตะวันตก สําหรับหนังสือประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ตะวันตก โดย ศาสตราจารย์ เหย่า เสี่ยวผิง ได้จัดเรียงเนื้อหาตามลําดับเวลา บอกเล่าผ่านผลงาน สําคัญของบุคคลสําคัญในช่วงเวลานั้น ทําให้รับรู้ได้ว่า การค้นพบต่างๆ ได้ร้อยเรียงความรู้และต่อยอดความรู้ ให้เป็นระบบขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น “ภาษาศาสตร์” อย่างในปัจจุบัน แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ยุคโบราณ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ และภาษาศาสตร์ทั่วไป

Article Details

Section
Articles