ฐานคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสามัตถิยะสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษาไทย

Main Article Content

์Natchaporn Dechrach

Abstract

Chinese language teaching


Intercultural communicative competence


Thai students

Article Details

Section
Articles