การขุดขนถ่านหินในช่วงฤดูฝน เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

  • วีรพงษ์ กุลิสร์กุล
Keywords: โรงไฟฟ้า, เหมืองถ่านหิน, หินปูน, ออกแบบถนน

Abstract

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไปต้มน้ำเพื่อสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 1,800 เมกะวัตต์ ปริมาณถ่านหินมีความสำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า จากข้อมูลการปฏิบัติงานพบว่าในช่วงฤดูฝน ปริมาณถ่านหินไม่เพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงได้ทำการศึกษาการผลิตถ่านหินในช่วงฤดูฝน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีปริมาณถ่านหินเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน  ทฤษฎีที่นำใช้ อาทิ ทฤษฎีการบริหาร เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารสัญญา และการออกแบบถนน การเก็บข้อมูลจะรวบรวมปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้ สาเหตุและปัญหาของการผลิตในช่วงฤดูฝน มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ผลการศึกษาพบว่า ถนนที่ใช้ในการขนส่งจากต้นทางไปปลายทาง มีการทรุดตัวจากปริมาณน้ำฝน ทำให้ถนนไม่สามารถใช้งานได้ แนวทางแก้ไขที่ได้จากการศึกษาให้นำหินปูนที่มีขนาด 1-3 นิ้ว ทำการบดอัดเป็นผิวถนนหนา 30-50 cm. และทำระบบระบายน้ำ ทำให้ถนนใช้งานได้ยาวนานขึ้นในช่วงฤดูฝน ทำให้การผลิตถ่านหินไม่หยุดชะงักและได้ปริมาณเพียงพอความต้องการ

Published
2020-08-19