การศึกษาความเข้าใจในภาพคำเตือนเชิงอารมณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแรงจูงใจในการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • วรัตถา อุทยารัตน์
  • ปภาวี กาษรสุวรรณ
Keywords: ภาพคำเตือนเชิงอารมณ์, การออกแบบภาพคำเตือน, บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Abstract

การออกแบบภาพคำเตือนเชิงอารมณ์ที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญและมีความหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการช่วยลดโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการศึกษาเรื่องความเข้าใจในความหมายของภาพคำเตือนเชิงอารมณ์และแรงจูงใจในการลด/เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้ภาพคำเตือนเชิงอารมณ์จากงานวิจัยในอดีต 30 ภาพ ประกอบด้วยภาพคำเตือนที่แสดงอารมณ์เชิงบวก เป็นกลางและเชิงลบ ทดสอบในกลุ่มคนทำงานสำนักงาน (White – Collar worker) เพศชาย จำนวน  20 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะเข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 3  รอบสำหรับทดสอบภาพคำเตือนเชิงอารมณ์ 3 กลุ่ม เริ่มที่การทำแบบสำรวจ เชิงประชากรและแบบสำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทำแบบทดสอบความเข้าใจอันตรายจากภาพคำเตือนเชิงอารมณ์และทำแบบทดสอบด้านแรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าภาพคำเตือนที่แสดงอารมณ์เชิงบวก เช่น ภาพคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือคนรักช่วยให้เกิดความเข้าใจอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่าภาพคำเตือนที่แสดงอารมณ์เป็นกลางหรือเชิงลบ ในขณะที่ภาพคำเตือนที่แสดงอารมณ์เชิงลบมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงจูงใจในการลด/เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เร็วกว่าภาพคำเตือนที่แสดงอารมณ์เชิงบวกและเป็นกลาง

Published
2020-08-19