การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการงานภาพถ่ายและวีดิทัศน์ ของงานเวชนิทัศน์ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สถาบันโรคทรวงอก

  • นรสิงห์ สวัสดิ์วงษ์
  • สำรวย กมลายุตต์
  • ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ
Keywords: การจัดการงานภาพถ่ายและวีดิทัศน์, ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการงานภาพถ่ายและวีดิทัศน์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการงานภาพถ่ายและวีดิทัศน์ ของงานเวชนิทัศน์ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สถาบันโรคทรวงอก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา ดำเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 6 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาระบบงานเบื้องต้น 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ 5) การติดตั้งและใช้งานระบบ และ 6) การประเมินระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อรวบรวมปัญหาในระบบเดิมและความต้องการของผู้ใช้ในระบบใหม่ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา  และ 3) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบประกอบด้วยฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล MySQL ภาษาโปรแกรม PHP

ผลการวิจัยที่ได้ คือ ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาสามารถสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สถาบันโรคทรวงอก โดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบถ้วน สามารถแสดงรายละเอียดและรายงานค่าสถิติต่างๆ ของงานภาพถ่ายและวีดิทัศน์ได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถจัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายและวีดิทัศน์ได้อย่างเป็นระบบและสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การประเมินความพึงพอใจการใช้งานโดยผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอก 3 คน และบุคลากรงานเวชนิทัศน์   8 คน ที่มีต่อการทำงานของระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการทำงานระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้ 2) ด้านหน้าที่การทำงานของระบบ 3) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และ 4) ด้านความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี (= 4.18, SD = 0.67)

Published
2020-08-19