การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี

  • ลินดา จั่นเพ็ชร์
  • ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ
  • น้ำทิพย์ วิภาวิน
  • ธาดาศักดิ์ วชิระปรีชาพงษ์
Keywords: การใช้สารสนเทศ, การศึกษาต่อของนักเรียน, โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามเพศ และคะแนนเฉลี่ย 3) เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,999 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระดับปานกลาง ด้านการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การใช้คู่มือแนะนำคณะและมหาวิทยาลัย ( = 3.72)  และด้านการใช้แหล่งสารสนเทศ ได้แก่ การขอคำแนะนำจากครูแนะแนว ( = 3.57)  2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรีจำแนกตามเพศพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่แตกต่างกัน และคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ปัญหาด้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ (  = 3.52)   และระยะทางเดินทางไปห้องสมุดอยู่ไกล ( = 3.29)

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์