ทัศนคติของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2557 - 2562: กรณีศึกษานโยบายด้านระบบขนส่งมวลชนทางราง

  • พิชญ์ บุษยบัณฑูร
  • วีระ สมบูรณ์
Keywords: ทัศนคติ, นโยบาย, การดำเนินนโยบาย

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคติของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินนโยบาย  ระบบขนส่งมวลชนทางรางของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับทัศนคติที่มีต่อการดำเนินนโยบายระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ และ (3) ระดับความตระหนักรู้ของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินนโยบายระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการและ/หรือประชาชนตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้า จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินนโยบายระบบขนส่งมวลชนทางรางของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีกรณีสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2 ตัวแปร คือ  (1) อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อการดำเนินนโยบายระบบขนส่งมวลชนทางรางของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อด้านผลกระทบของโครงการที่มีต่อประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มอายุ 36-40 ปี มีระดับทัศนคติมากที่สุด (bar{x}= 3.59) และ (2) ระยะเวลาในการใช้เส้นทาง/ถนนตามแนวโครงการรถไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาในการใช้เส้นทาง/ถนนตามแนวโครงการรถไฟฟ้าแตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อการดำเนินนโยบายระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน มีทัศนคติที่พึงพอใจต่อด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่า ประชาชนที่ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 30 นาทีต่อวันหรือมากกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์