ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • กนกวรรณ หมื่นแก้ว
  • วีระ สมบูรณ์
Keywords: ภาพลักษณ์, ผู้นำทางการเมือง, ทัศนคติ

Abstract

การศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ (2) เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาตรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตโดยภาพรวมส่วนใหญ่ มีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลการเปรียบเทียบทัศนคติ ของนักศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ทางการเมืองมีกรณีสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3 ตัวแปร ดังนี้

  1. ระดับชั้นปีการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นปีการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
  2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ ของพลเอกประยุทธ์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท มีทัศนคติด้านภาวะผู้นำแตกต่างจากกลุ่มอื่น
  3. การรับข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แตกต่างกันมีทัศนคติ ที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์