กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าในตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ไทยลีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • อลิศรา ฉัตรชัยศิระกุล
  • สุทธาวรรณ จีระพันธุ
Keywords: กลยุทธ์การพัฒนาสินค้า, ตลาดส่งออก, ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป, ความพึงพอใจของลูกค้า

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าในตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ไทยลีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเลือกใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 1 ท่าน และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P) จำนวน 200 ชุด ซึ่งมาจากฐานลูกค้าขององค์กรจากบริษัทในเครือ จำวน 200 ราย โดยใช้มาตรวัด Likert scale เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ผลการศึกษาพบว่า ฐานลูกค้า 134 ราย (67%) เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์กะทิกระป๋อง ขนาด 400ml และฐานลูกค้า 72 ราย (36%) เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวกระป๋อง ขนาด 500ml ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลจึงสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมขององค์กรได้ว่า กลยุทธ์การเจริญเติบโต ทั้งในเรื่องการพัฒนาตลาดเน้นรักษาฐานลูกค้าเก่าควบคู่กับขยายฐานลูกค้าใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานคุณภาพล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์กร

Published
2020-08-19