แนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายสินเชื่อลูกค้าภาคการเกษตรไม่เป็นตามเป้าหมาย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอหอ

  • ทัศณี บุญกลาง
Keywords: การจ่ายสินเชื่อ, ลูกค้าภาคการเกษตร, ธ.ก.ส.สาขาจอหอ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดการจ่ายสินเชื่อลูกค้าภาคการเกษตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านการเติบโตสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาจอหอ และสร้างรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จากผู้ที่เคยใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาจอหอ โดยแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วันที่  31 มีนาคม 2562 จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส อายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ มากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อคือ ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ หลักประกันในการใช้ค้ำประกันสินเชื่อ คือหลักประกันที่ดิน และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้สินเชื่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนด้านกระบวนการขอสินเชื่อ อยู่ระดับมากที่สุด  แนวทางการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มยอดการสินเชื่อภาคการเกษตร คือ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  การประเมินราคาหลักประกันให้สอดคล้องกับราคา ซื้อขายและเทียบเท่ากับสถาบันการเงินอื่นๆ ปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้มีความสะดวกขึ้น และปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อนวัตกรรมการเกษตรจะเป็นแนวทางการเพิ่มยอดการจ่ายสินเชื่อลูกค้าภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และสามารถจ่ายสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

Published
2020-08-19