คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565-List of Reviewer

  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Keywords: List of Reviewer-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565

Abstract

List of Reviewer-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565

Published
2022-10-09

Most read articles by the same author(s)