วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges in Human Capital Development : An Economists Perspective” โดย รองศาสตราจารย์ดร.วรีะชาติกิเลนทอง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย และ คณบดีคณะปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากบทความที่สมัครและส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 62 เรื่อง จาก 7 สถาบันการศึกษา ผ่านการประเมินทางเนื้อหาและวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จำนวน 59 เรื่อง จาก 6 สถาบันการศึกษา

Published: 2022-10-09

Articles