The solutions guidelines for cancellation of mortgage consideration A case study of The Government Savings Bank, Retail Loan Approval Office 14

  • PIYANUT YAMKLAD 29/1 หมู่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการขอยกเลิกการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยการขอยกเลิกการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามแก่ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ขอยกเลิกการพิจารณาสินเชื่อ จำนวน 300 ชุด และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่ขอยกเลิกการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัย จำนวน 10 ราย สถิติที่ใช้ ได้แก่ เชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ต้องการขอสินเชื่อ เป็นบ้านเดี่ยว และสัดส่วนสินเชื่อ 100% ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมบริการ และด้านกระบวนการบริการ สาเหตุที่ลูกค้าขอยกเลิกเนื่องจากวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติไม่เพียงพอ การดำเนินงานล่าช้า และขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อมีความยุ่งยาก แนวทางแก้ปัญหา 1.ปรับเกณฑ์การให้วงเงินเพิ่มวงเงินอนุมัติ 2.กระบวนการประสานงานระหว่างสำนักอนุมัติฯกับสาขา กระบวนการพิจารณาอนุมัติต่อเนื่องรวดเร็ว 3.จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อยื่นเอกสารขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารจัดทำข้อมูลที่ครบถ้วน สะดวกต่อการยื่นเอกสาร ลดความยุ่งยากในการยื่นเอกสาร รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขการกู้ให้เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้

Published
2023-08-31
Section
Business Administration and Management Articles