วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 18 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  โดยได้รับเกียรติบบรรยายพิเศษ (Online) หัวข้อ “An Analysis of Three Chatbots: BlenderBot, ChatGPT and LaMDA” โดย Prof. Daniel O'Leary University of Southern California, USA.* และ หัวข้อ “The Comparison of Customer Experiences between AI vs. Human Influencers on Attitude toward Products” โดย Prof. Gee-Woo Bock Sungkyunkwan University, Korea* จากบทความที่สมัครและส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 54 เรื่อง จาก 4 สถาบันการศึกษา ผ่านการประเมินทางเนื้อหาและวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จำนวน 54 เรื่อง จาก 4 สถาบันการศึกษา

Published: 2023-08-31

Education Humanities and Social Science Articles

Science and Technology

Fine and Applied Arts Articles