ปีการศึกษา 2559  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  และมีการเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับบริบทความมั่นคงปัจจุบัน” โดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการหอการค้าไทย/ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา, คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  มีบทความวิจัยที่ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา  ได้นำเสนอผลงานในที่ประชุมฯ และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จำนวน 107 บทความ

Published: 2016-09-22