วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมโยงงานวิจัยและงานวิชาการในกลุ่มอาเซียน” โดยการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคการศึกษา  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ พรชัย มาตังคสมบัติ  และจากภาคธุรกิจ คือ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย    ในส่วนของบทความที่ส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 131 เรื่อง จาก 15 สถาบันการศึกษา ได้ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 71 ท่าน จาก 30 สถาบัน ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้จำนวน 125 บทความ

Published: 2015-08-11