วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  มีการเสวนาหัวข้อ “Opportunities and Challenges of Logistics in ASEAN” จากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคธุรกิจ: คุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย - ภาครัฐบาล: คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร - ภาคความมั่นคงของประเทศ: พลตรี ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - ภาคการศึกษา: รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์  รองศาสตราจารย์ วิศวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในส่วนของบทความที่ส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 179 เรื่อง จาก 10 สถาบัน ได้ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 69 ท่าน จาก 29 สถาบัน ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ รวมทั้งสิ้น 171 บทความ

Published: 2014-10-16