วันที่17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม "การประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2556" มีเจ้าภาพร่วมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ” โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม  ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  มีบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมและผ่านการพิจารณาประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) จำนวน 156 บทความ จาก 5 สถาบันการศึกษา

Published: 2013-10-17