วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีเจ้าภาพร่วม 2 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   มีการเสวนาในหัวข้อ “คุณค่างานวิจัย: การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้งาน” โดย คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท (ตัวแทนภาคธุรกิจ))  ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ตัวแทนภาคการศึกษา)) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธีรศักดิ์ หมากผิน (นักวิจัยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI))  ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  มีบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 255 บทความ จาก 24 สถาบันการศึกษา ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) จำนวน 92 ท่าน จาก 28 สถาบัน  จนได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ รวมทั้งสิ้น 242 บทความ จาก 24 สถาบัน

Published: 2012-10-18