วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีเจ้าภาพร่วม 3 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และ หอการค้าไทย   มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ Hybrid Learning System” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  มีบทความวิจัยที่ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) ได้นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  รวมทั้งสิ้น 150 บทความ จาก 15 สถาบัน

Published: 2011-10-07