วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีเจ้าภาพร่วมอีก 1 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เสวนา หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ และ คุณ ชนพ แจ้งใจ (อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี)  ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  มีบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 126 บทความ จาก 12 สถาบันการศึกษา ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ ทั้งสิ้น 100 บทความ จาก 12 สถาบัน

Published: 2010-10-15