วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552  มีบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน และผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) 68 ท่าน  ได้บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ ทั้งสิ้น 86 บทความ จาก 10 สถาบัน

Published: 2009-10-28