วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีเจ้าภาพร่วม 2 สถาบันการศึกษา ได้แก่  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตบัณฑิตศึกษา: ทิศทางพัฒนาคุณภาพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดย รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  ได้บทความวิจัยที่ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) ท่าน จาก  สถาบัน จนได้บทความที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ รวมทั้งสิ้น 91 บทความ

Published: 2008-09-30