วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550  มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยเชิงคุณภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา  กรรมการในคณะผู้ประสานงานเครือข่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  ได้บทความวิจัยที่ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) 56 ท่าน จาก 9 สถาบัน จนได้บทความที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ รวมทั้งสิ้น 59 บทความ จาก 8 สถาบัน

Published: 2007-11-06