วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ” โดย ศาสตราจารย์อานนท์  บุณยะรัตเวช  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - การเสวนา เรื่อง “การลงทุนเพื่องานวิจัย ...คุ้มค่าหรือไม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาอาวุโส  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  - ดร.ขัติยา  ไกรกาญจน์  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - คุณแคธริน นันทิทรรภ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในโครงการ”จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤติการณ์แห่งชาติ - และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในงานวิจัย”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.มงคล เดชนครินทร์ (ราชบัณฑิต) และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ  ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัย  ได้บทความวิจัยที่ผ่านกระบวนการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) 34 ท่าน จาก 5 สถาบัน จนได้บทความที่นำเสนอในการประชุมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เว็บไซต์ รวมทั้งสิ้น 51 บทความ จาก 6 สถาบันการศึกษา

Published: 2006-01-24