ชื่อไทยหรือชื่อกะเหรี่ยง: วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องชื่อกะเหรี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อไทย ตามอิทธิพลของการศึกษาและกระแสวัฒนธรรมใหม่

Main Article Content

หทัยรัตน์ ทับพร หทัยรัตน์ ทับพร

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องชื่อกะเหรี่ยงที่สัมพันธ์กับ ธรรมชาติ 2) เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของชื่อกะเหรี่ยงเป็นชื่อไทยตามอิทธิพลของการศึกษา และกระแสวัฒนธรรมใหม่ 3) นําเสนอแนวทางการอนุรักษ์ความเชื่อเรื่องชื่อกะเหรี่ยง วิธีการ ดําเนินการวิจัยใช้การศึกษาเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการวิจัยแบบชาติพันธุ์ วรรณาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเลือกเก็บ ข้อมูลชาวกะเหรี่ยงที่หมู่บ้านไร่ป้า จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ถาม เกี่ยวกับ ประวัติชุมชน ความเชื่อ หลักเกณฑ์วิธีตั้งชื่อ ความหมายของชื่อ และสภาพการเปลี่ยนแปลง ของชื่อกะเหรี่ยงตามอิทธิพลของการศึกษาและกระแสวัฒนธรรมใหม่ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกชาว กะเหรี่ยง ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้อาวุโส กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มวัยรุ่นและเด็ก

Article Details

Section
บทความวิจัย