โครงร่างการพัฒนาระบบสมัครเรียน Open House โดยใช้แบบจำลองกระบวนการพัฒนาระบบเวียนก้นหอย

  • ณัฐพล ใจปินตา
  • ปณิธิ เนตินันทน์
Keywords: แบบเปิดให้เยี่ยมชมสถาบัน, ตัวแบบเวียนก้นหอย, การออกแบบระบบ, ระบบสมัครเรียน

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการออกแบบและการพัฒนาระบบสมัครเรียน Open house โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบด้วยการออกแบบเวียนก้นหอย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสมัครเรียนแบบเปิดให้เยี่ยมชมสถาบัน (Open House) โดยใช้ตัวแบบเวียนก้นหอย ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสมัครแก่ผู้สมัคร ช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาในการรับสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้สมัครเรียนด้วยการติดต่อสื่อสารออนไลน์สามารถทดแทนการสมัครและการพิมพ์เอกสารด้วยกระดาษ และเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้สะดวกและตลอดเวลา โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)  ในการพัฒนาระบบนี้ได้ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Visual studio.Net 2017 โดยใช้ภาษา C# และใช้ภาษาจาวาสคริปท์ (JavaScript) ในการทำรูปแบบของเว็บ ซึ่งเป็นการกำหนดในรูปแบบของ Bootstrap ให้สามารถใช้ได้กับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ Internet information Services (IIS)   โดยมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server2016 (SQL Server) การพัฒนาระบบนี้เพื่อแก้ปัญหาการลดเอกสารในรูปแบบกระดาษและเพิ่มความถูกต้องในการ แก้ไข ตรวจสอบ และติดตาม สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) แบบ Spiral มาใช้   แบบ Spiral มีลักษณะเป็นวงจรวิเคราะห์ - ออกแบบ – พัฒนา – ทดสอบ (Analysis – Design – Implementation – Testing ) และจะวนกลับมาในแนวทางเดิม เช่นนี้เรื่อยไป จนกระทั่งได้ระบบที่สมบูรณ์ การพัฒนาระบบงานด้วย SDLC ในรูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นมากที่สุด เนื่องจาก 1) การทำงานใน 1 วงรอบนั้น ไม่จำเป็นต้องได้ระบบ หรือส่วนของระบบที่แน่นอน 2) การทำ Analysis, Design, Implementation และ Testing ในแต่ละวงรอบนั้นจะสั้นหรือยาวเท่าใดก็ได้ 3) หากไม่มีความจำเป็นใด ๆ บางขั้นตอนอาจจะถูกข้ามไปก็ได้ เมื่อมีกระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบแล้ว จะต้องมีวิธีการหรือแนวทางที่จะนำกระบวนการนั้นลงมาลงมือปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบนั้นเป็นผลสำเร็จจนกลายเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีดังกล่าวเรียกว่า “Methodology “ จนกระทั่งได้ Product ที่สมบูรณ์   เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Published
2020-08-19