การเปรียบเทียบความละเอียดของชุดข้อมูล และความละเอียดของภาพ ที่ใช้ในการประมวลผลของระบบจดจำใบหน้า ด้วยอุปกรณ์แบบ Raspberry Pi3

  • ธนพงศ์ วงศ์บุญ
  • ปณิธิ เนตินันทน์
Keywords: ความละเอียดของชุดข้อมูล, ความละเอียดของภาพ, การประมวลผลชองระบบจดจำใบหน้า, อุปกรณ์แบบ Raspberry Pi3

Abstract

ในการจัดทำโครงการหัวข้อ การเปรียบเทียบความละเอียดของชุดข้อมูล และความละเอียดของภาพที่ใช้ในการประมวลผลของระบบจดจำใบหน้า ด้วยอุปกรณ์แบบ Raspberry Pi3 ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ ของการประมวลผลของขนาดภาพ ชนิดของภาพ ระยะของภาพ จำนวนภาพ ที่ใช้ชุดคำสั่งของภาษา Python ทำการประมวลผลบน ระบบ Raspberry Pi3 และเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้งานของชนิดของภาพว่ามีการประมวลผลความละเอียดของภาพ โดยจะทดสอบตามค่าขนาดของภาพที่ได้ระบุไว้ในตารางขนาดของภาพต่างๆ ที่กำหนดไว้ และเงื่อนไขในการทดสอบ และนำผลที่ได้มาทำการแสดงผลออกมาเป็นกราฟ จากการทดลองโดยชุดข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ระยะที่สามารถจับภาพได้และมีเปอร์เซ็นต์ความชัดมากที่สุด คือ ระยะ 100 เซนติเมตร

Published
2020-08-19