การพัฒนาระบบ LINE BOT สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย

  • วสุ บัวแก้ว
  • ปณิธิ เนตินันทน์
Keywords: การพัฒนาระบบ, ระบบโต้ตอบอัตโนมัติของไลน์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติของไลน์ (LINE BOT) เพื่อสนับสนุนการโต้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ทำให้ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่  ด้วยการประยุกต์ใช้บริการข้อความไลน์ตอบกลับอัตโนมัติ  (LINE Messaging API)   ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ดังนี้ ระบบข้อมูลหลักสูตร ระบบนักศึกษาปัจจุบัน ระบบวิทยานิพนธ์ ระบบข่าวสาร ระบบสนใจสมัครเรียน และระบบติดต่อสอบถาม ทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการ พบว่า ไลน์บอท (LINE BOT) เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่อำนวยความสะดวก และมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ใช้พอใจในการได้รับบริการอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##