การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง(TPR) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • Yuning Yang
  • ชิดชไม วิสุตกุล
Keywords: ทักษะการฟัง, ทักษะการพูด, คำศัพท์ภาษาจีน, การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสนองด้วยท่าทาง (TPR) 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนด้วยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน จำนวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดคำศัพท์ภาษาจีน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test แบบ Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการฟังและการพูดคำศัพท์ภาษาจีนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D. = 0.82)

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์