การแก้ไขปัญหาการจัดการคลังสินค้าธุรกิจอะไหล่ยนต์ กรณีศึกษา จิรวุฒิมอเตอร์

  • ปกรณ์ จิรวุฒิกิจ
  • ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
Keywords: อะไหล่รถยนต์, คลังอะไหล่รถยนต์, E-Commerce

Abstract

ในการศึกษาการแก้ไขปัญหาคลังสินค้าธุรกิจอะไหล่รถยนต์ของร้านจิรวุฒิ มอเตอร์ ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา ที่มาของปัญหาและทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้านจิรวุฒิมอเตอร์ มีปัญหาในการหาสินค้าภายในคลังสินค้าไม่พบ ใช้เวลาในการหานานทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน สินค้าเสียหายเนื่องจากเก็บไม่ถูกวิธี ไม่ทราบจำนวนสต๊อกสินค้า ส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าซ้ำ วัตถุประสงค์ในงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคลังสินค้า ออกแบบคลังสินค้าให้สามารถเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ ขั้นตอนแรกเริ่มจากการปรับปรุงคลังสินค้าโดยนำหลักการ 5ส. มาใช้ในการทำความสะอาดคลังจัดระเบียบคลังใหม่ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับคลังสินค้า การตั้งรหัสสินค้ากับการนำซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการทำงานแทนการจดบันทึกด้วยมือ การออกแบบคลังสินค้าใหม่ และ การเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายขยายไปที่ตลาดออนไลน์ การศึกษาครั้งนี้ทำให้คลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น คลังสินค้ามีความเป็นระเบียบมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการค้นหาสินค้าเฉลี่ยลดลงจากตอนแรกใช้เวลาในการค้นหาสินค้า 16.13 นาที เหลือ 6.59 นาที ลดลงไปเฉลี่ย 9.54 นาที จำนวนครั้งที่หาอะไหล่ไม่พบลดลงจาก 243 ครั้งเหลือ 24 ครั้งในรอบ 5 เดือน ลดลง 90.12% จำนวนครั้งที่พบอะไหล่ชำรุดภายในคลังสินค้าชำรุดลดลงจาก 117 ชิ้นเหลือ เพียง 9 ชิ้นในรอบ 5 เดือน ลดลง 92.31% จำนวนครั้งที่สั่งอะไหล่มาซ้ำลดลงจาก 66 ครั้งเหลือ 12 ครั้งในรอบ 5 เดือน ลดลง 81.82% และ มียอดขายจากการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น 64,200 บาทในรอบ 5 เดือน และผู้วิจัยได้เสนอแผนกลยุทธ์กับทางร้านเพื่อให้ขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านทาง E-Commerce

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##