การศึกษาสาเหตุความล่าช้าของสายการบินและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาบริษัทสายการบินเช่าเหมาลำ ไทย – จีน สายการบิน XXX

  • สุดารัตน์ ว่องกิตติกรสกุล
  • ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
Keywords: เที่ยวบินล่าช้า, สายการบินเช่าเหมาลำ, Ground Time

Abstract

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะศึกษาถึงสาเหตุที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการล่าช้าของเที่ยวบินมากที่สุด 3 สาเหตุ จากการเก็บข้อมูลในปี 2017-2018 (1) รถบัสรับส่งผู้โดยสารไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร (2) ระยะเวลาการสั่งซื้ออะไหล่อากาศยานล่าช้า (3) ข้อมูลการบินไม่อัพเดท โดยจากการศึกษาในครั้งนี้จึงได้นำแนวทางในการนำแนวคิดและทฤษฎีเครื่องมือการตัดสินใจลงทุนมาใช้ในกระบวนการเพิ่มจำนวนรถบัสที่ใช้รับ-ส่งผู้โดยสารจาก Boarding Gate ไปยังลานจอดเครื่องบิน ซึ่งเดิมทางบริษัทมีรถบัสจำนวน 2 คัน เครื่องมือต่อไปจะเป็นการนำเอาระบบการจัดการ ABC Analysis การวิเคราะห์และจัดกลุ่มด้วยระบบ ABC นำมาใช้จัดการเรื่องอะไหล่คงคลังเพื่อลดการล่าช้าในส่วนของการสั่งซื้ออะไหล่ และเครื่องมือสุดท้ายจะเป็นการนำเอา WI (Work Instruction) มาใช้ในส่วนงานของ Flight Operation ซึ่งจากเดิมจะมี SOP(Standard Operation Procedures) ของงานอยู่แล้วแต่ยังขาดตกบกพร่องในเรื่องการควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายหรือข้อมูลไม่อัพเดท โดยทั้งสามปัญหาที่กล่าวมานั้นจะมีการนำเอาแผนภูมิพาเรโตมาใช้จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และนำแผนผังสาเหตุและผล แผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone) มาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านที่พบ 

จากการศึกษาพบว่าการนำแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมานำมาใช้นั้น ผลที่ได้รับคือสามารถแก้ปัญหารถบัสไม่เพียงพอได้เมื่อมีรถบัสจำนวน 3 คัน ทำให้สามารถรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 189 คน ในรอบเดียว ไม่ต้องทำการวนรถหลายรอบในการรับ-ส่งผู้โดยสาร และสำหรับเรื่องการจัดซื้ออะไหล่สำรองเพื่อมีเก็บไว้ในคลัง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำการเบิกใช้งานอะไหล่ได้ทันที จึงเป็นการลดการเกิดเที่ยวบิน Delay เนื่องจากการรอคอยอะไหล่ได้ และผลของการจัดทำ WI ขึ้นมาใช้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานและรายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายและลดข้อผิดพลาดในการจำโดยการใช้ความเข้าใจในการทำงานซึ่งถูกปฏิบัติตาม Work Instruction การศึกษาแนวทางการลดปัญหาความล่าช้าของเที่ยวบิน(Flight Delay) นี้นอกจากจะช่วยลดความเสียหายให้กับบริษัทได้แล้วยังสามารถเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบินของสายการบินได้อีกด้วย

Published
2020-08-19