การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การดำเนินงานกิจกรรมลานเทปาล์มของกรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด

  • ลักษิกา เล็กใบ
  • วิชญุตร์ งามสะอาด
Keywords: หลักการ ECRS, แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ, การจับเวลาการทำงาน

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของการดำเนินงานล่วงเวลาของพนักงานในส่วนลานเทปาล์มของ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนลานเทปาล์มช่วงหน้าหีบปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์ของการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการดำเนินงาน ลดต้นทุนของการดำเนินงานล่วงเวลาของพนักงานในส่วนลานเทปาล์ม จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ ทฤษฎีก้างปลา (Cause and Effect Diagram), แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ (Multiple Activity Chart), การจับเวลาการทำงาน (Time Study) ในกระบวนการเทปาล์มและประเมินปาล์ม โดยนำหลักการ ECRS มาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานใหม่ จากนั้นทำการจำลองการออกแบบการดำเนินงานโดยการใช้โปรแกรม Arena Simulation เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติในอนาคต

ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพการให้บริการรถสูงสุด 45 คันต่อวันเวลาดำเนินงานปกติ 8 ชั่วโมง เดิมรถ 18 ล้อใช้เวลา  49 นาที ดังนั้นจึงนำหลักการแผนภูมิกิจกรรมพหุคูณและหลักการ ECRS มาประยุกต์ ทำให้หลังปรับปรุงกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพการให้บริการเพิ่มขึ้น 71 คันต่อวัน ของเวลาการดำเนินงานปกติ รถ 18 ล้อ ใช้เวลา 24 นาที เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ปริมาณการให้บริการรถเข้าเทปาล์มเพิ่มขึ้น 20.34 % ประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานส่วนลานเทปาล์มเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 54.31% อัตราการว่างงานของพนักงานลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 93.03% ต้นทุนการดำเนินงานล่วงเวลาลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100%  จากผลลัพธ์หากนำมาปฏิบัติจริง บริษัทสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานล่วงเวลาในช่วงหน้าหีบปาล์มได้ปีละ 90,000 บาท  

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##