การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนการผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาบริษัท AAA

  • อภัสรา เจริญพานิชย์
  • วิชญุตร์ งามสะอาด
Keywords: การศึกษางาน, แผนภูมิคนและเครื่องจักร, เวลามาตรฐานต่อสายการผลิต, ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

Abstract

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาเวลามาตรฐานของกระบวนการ พัฒนากระบวนการผลิตรวมถึงทราบขนาดของกำลังผลิตที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลดีต่อการวางแผนผลิตในภาพรวม ปัญหาคือยังไม่มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถติดตามควบคุมคาดการณ์ปริมาณและเวลาในแต่ละกระบวนการผลิต แนวทางการแก้ไขปัญหาคือศึกษากระบวนการทำงาน จัดทำเวลามาตรฐาน (Standard Time) วิเคราะห์ปัญหาจากแผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ (การจับเวลาคนร่วมกับเครื่องจักร) นำหลัก ECRS มาจัดสมดุลสายการผลิต แสดงกระบวนการดำเนินงานหลังปรับปรุง นำผลที่ได้มาทำการจำลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม Arena Simulation เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติจริงในอนาคต และเป็นผลสรุปก่อนนำไปปฏิบัติจริง

จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการวางแผนการผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงหาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาโดย จัดทำเวลามาตรฐาน (Time Study) พบว่าในการทำงานรูปแบบเดิมใช้เวลา 491 วินาที ผลิตได้ 59 ชิ้นต่อวัน หลังทำการแก้ไขสามารถลดระยะเวลาในการทำงานเหลือเพียง 407 วินาที ผลิตได้ 72 ชิ้นต่อวัน ชิ้นงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 22% ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้น

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##