การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานในปัจจุบันกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดวังรังนก

  • สิรวุฒ คณานุรักษ์
  • มนิสรา บารมีชัย
Keywords: ธุรกิจรังนกนางแอ่น, การเพิ่มขีดความสามารถ, ลงทุน, Break Even Point

Abstract

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานในปัจจุบันกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดวังรังนกมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า 2) การเพิ่มมูลค่าสินค้า 3) การพัฒนาบริษัทให้มีความสามารถมาตรฐานทางด้าน โลจิสติกส์ โดยการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัทกรณีศึกษาและทางผู้จัดทำ ได้รวบรวมข้อมูลอ้างอิงตั้งแต่ ปี 2557-2562 เพื่อให้ได้ประสิทธิผลต้องกระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำวิจัยในครั้งนี้ผลการวิจัย เมื่อทำการลงไปสอบถามและวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากพื้นที่การสำรวจจริงและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่างๆพบว่า ผู้ขายรังนกนางแอ่นต้องการที่จะทำ ร่วมการค้ากับทางบริษัทกรณีศึกษาเนื่องจากเหตุผลทางด้านต้นทุนค่าขนส่งหรือราคากลางของตลาดรังนกที่ได้ดียิ่งกว่าและส่วนของการพัฒนาบริษัทกรณีศึกษา ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางโลจิสติกส์ก็พัฒนาแก้ไขจากการปรับปรุงได้เป็นอย่างดี ทุกกระบวนการในการทำงานมีระบบขั้นตอนโดยลดความผิดพลาดของกระบวนการผลิตและในส่วนงานต่างๆ ของทางบริษัทกรณีศึกษาได้ดีรวมทั้งเมื่อทำตามแนวทางพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถจากที่รายได้ของบริษัท ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ก็จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20,971,097.70 บาท/ปี โดยหากลงทุนทุกอย่างทุกอย่างครบถ้วนแล้ว Break Even Point จะอยู่ที่ไม่เกินระยะเวลา 2 ปี

Published
2020-08-19