Focus and Scope

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการและวิจัย ของคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

      1. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่สังคมวิชาการและวิชาชีพ

      2. สร้างเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

      3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาเอกชน กับหน่วยงานทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ขอบเขตสาระที่จะตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วย บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้แก่

  1. 1. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2. 2. การพยาบาลมารดาและทารก
  3. 3. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  4. 4. การพยาบาลชุมชน
  5. 5. การผดุงครรภ์
  6. 6. การศึกษาทางการพยาบาล
  7. 7. การจัดการทางการพยาบาล

 ประเภทบทความที่รับ วารสารรับตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภท ได้แก่

  1. 1. บทความวิจัย
  2. 2. บทความวิชาการ

Peer Review Process

เมื่อกองบรรณาธิการ พิจารณาบทความต้นฉบับ และลงความเห็นว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหาที่วารสารกำหนดไว้ จะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

      1. ส่งบทความต้นฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จำนวน 2-3 ท่านประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และลงความเห็นที่จะรับตีพิมพ์เผยแพร่ หรือปฏิเสธ โดยกระบวนการประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับใช้ Double blind peer review (การกำหนดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความขึ้นกับความประสงค์ของของผู้นิพนธ์ โดยวารสารกำหนดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน รวมทั้งไม่สังกัดในสถาบันเดียวกันกับผู้นิพนธ์)

      2. กองบรรณาธิการ รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ก่อนส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้เขียนบทความทราบ

      3. หากบทความใดได้รับการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์ และให้ปรับแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งรายละเอียดการแก้ไข ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขปรับปรุง และส่งกลับภายในเวลาที่กำหนด

การพิจารณาตัดสินที่จะรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ หรือปฏิเสธบทความ ขึ้นกับผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่อ่านบทความต้นฉบับนั้น ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นกับกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการของวารสาร

Publication Frequency

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. จัดพิมพ์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2562 (กันยายน-ธันวาคม) เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Open Access Policy

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้ผู้อ่าน สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ตามหลักการของการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วโลก

Sponsors

คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ที่ทำการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Sources of Support

คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ที่ทำการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Journal History

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. จัดทำขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้มีสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พยาบาลจาก 24 สถาบันการศึกษาเอกชน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเอกชน กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน วารสารฉบับแรกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม เป็นบรรณาธิการ ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI 2)