Focus and Scope

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการและวิจัย ของคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. 1. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่สังคมวิชาการและวิชาชีพ
  2. 2. สร้างเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  3. 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการหรือเผยแพร่นวัตกรรม ระหว่างสถาบันการศึกษาเอกชน กับหน่วยงานทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ขอบเขตสาระที่จะตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล การบริหารจัดการทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านต่างๆ

Peer Review Process

เมื่อกองบรรณาธิการ พิจารณาบทความต้นฉบับ และลงความเห็นว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหาที่วารสารกำหนดไว้ จะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • - ส่งบทความต้นฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จำนวน 2 ท่านประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และลงความเห็นที่จะรับตีพิมพ์เผยแพร่ หรือปฏิเสธ โดยกระบวนการประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับใช้ Double blind peer review
  • - กองบรรณาธิการ รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ก่อนส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้เขียนบทความทราบ
  • - หากบทความใดได้รับการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์ และให้ปรับแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งรายละเอียดการแก้ไข ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขปรับปรุง และส่งกลับภายในเวลาที่กำหนด

การพิจารณาตัดสินที่จะรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ หรือปฏิเสธบทความ ขึ้นกับผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่อ่านบทความต้นฉบับนั้น ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นกับกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการของวารสาร

Publication Frequency

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. จัดพิมพ์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2562 (กันยายน-ธันวาคม) เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Open Access Policy

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้ผู้อ่าน สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ตามหลักการของการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วโลก

Sponsors

คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ที่ทำการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Sources of Support

คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ที่ทำการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Journal History

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. จัดทำขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้มีสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พยาบาลจาก 24 สถาบันการศึกษาเอกชน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเอกชน กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน วารสารฉบับแรกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม เป็นบรรณาธิการ และอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)