วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร 02 997 2200-30 ต่อ 1489, 1443
Email: ajnh.journal@gmail.com

Principal Contact

ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม
บรรณาธิการวารสาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Support Contact

รศ.ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร