Publication Ethics

 

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ยึดมั่นตามมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ โดยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรม ดังต่อไปนี้

 

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1. พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ให้มีเนื้อหาของบทความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
 2. ตรวจสอบคุณภาพของบทความบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติ ก่อนพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสาร
 3. เผยแพร่บทความที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) หากเป็นบทความวิจัยต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย หากตรวจพบการคัดลอกผลงานผู้อื่นต้องติดต่อผู้เขียนเพื่อแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธการตีพิมพ์ หรือการถอดถอนบทความหากบทความนั้นตีพิมพ์ไปแล้ว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน
 4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน และผู้ประเมินบทความ รวมทั้งไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ไปแล้ว ยกเว้นมีเหตุผลอันสมควร หรือเกิดจากปัญหาด้านเทคนิคของระบบการจัดการวารสาร
 5. รักษามาตรฐานของวารสาร และพัฒนาให้วารสารมีคุณภาพเสมอ

 

บทบาทหน้าที่ของผู้เขียนบทความ

 1. ผลงานที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
 2. เนื้อหาในผลงานวิชาการ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยของผู้เขียน โดยไม่ปลอมแปลง บิดเบือน ตกแต่ง สร้างข้อมูลเท็จ หรือเลือกแสดงเฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อสรุป หากข้อมูลมาจากผลงานของผู้อื่น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง และต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรายการอ้างอิง ทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหาของผลงานที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ รวมทั้งต้องปรับรูปแบบของบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร
 4. ผลงานวิจัย ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย พร้อมระบุเลขที่การรับรองในบทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์
 5. ดำเนินการตามขั้นตอนของวารสาร เพื่อช่วยให้ผลงานวิชาการที่นำมาตีพิมพ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคล้องกับผลงานวิชาการที่รับพิจารณา
 2. พิจารณาคุณภาพของบทความบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล ปราศจากอคติ
 3. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานที่ตนเองได้ประเมิน รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาที่พิจารณาคุณภาพบทความ
 4. หากพบข้อมูลการลอกผลงานของผู้อื่นในบทความที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที
 5. ควรรักษาเวลาในการพิจารณาบทความ ตามกรอบเวลาที่วารสารกำหนด