วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Open Access) มีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ และอ่านบทความ วารสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่สังคมวิชาชีพ และสร้างเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยขอบเขตของวารสารครอบคลุมบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล การบริหารจัดการทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านต่างๆ วารสารมีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม

 

ISSN 2697-4622 (Online)

 

เชิญผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร

2019-11-08

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 2 (มกราคม - เมษายน 2563) โดยสามารถส่งบทความทางอีเมลของวารสาร ajnh.journal@gmail.com หรือส่งบทความผ่านระบบบนเวปไซด์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.

2019-07-20

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ฉบับปฐมฤกษ์ กันยายน-ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป