วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Open Access) มีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ และอ่านบทความ วารสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่สังคมวิชาชีพ และสร้างเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยขอบเขตของวารสารครอบคลุมบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วารสารมีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม

 

ISSN 2697-4622 (Online)

 

ปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2023-03-30

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป (พ.ค. - ส.ค. 66 เป็นต้นไป) มีการปรับดังนี้

1) บทความละ 2,500 บาท (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 2 ท่าน)

2) บทความละ 3,500 บาท (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 3 ท่าน)

3) Fast track บทความละ 5,000 บาท (ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 3 ท่าน)

วารสารจะแจ้งช่องทางการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ผู้แต่งทราบทางอีเมลหากบทความสอดคล้องกับ Focus & Scope

ของวารสารฯ และภายหลังผู้แต่งโอนค่าธรรมเนียมการพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว วารสารฯ จะดำเนินการส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

**กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ กรณีบทความไม่สามารถเผยแพร่ผ่านวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เมื่อ  “บทความมีคุณภาพไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของวารสาร” และ/หรือ กรณีผู้แต่งขอถอนบทความภายหลังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว**

ประกาศข้อมูลจำเป็นสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย

2020-02-07

ข้อมูลจำเป็นสำหรับบทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร

บทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน และมีเลขที่ของการรับรองอย่างชัดเจน ระบุในหัวข้อ "การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง"

และในการ Submit บทความเข้าสู่ระบบ ให้ระบุรายละเอียดของผู้แต่งทุกคนให้ครบถ้วน เช่น ชื่อนามสกุลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งและสถานที่ทำงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อีเมลของผู้แต่งทุกคน รวมทั้งระบุผู้แต่งที่เป็น Corresponding author ให้ชัดเจน

เอกสารอ้างอิงของบทความควรทันสมัย (ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร) และควรมีจำนวนไม่เกิน 20-25 เล่ม

Vol 4 No 3 (2022): September-December

Published: 2023-01-08

Nurse’s Role in the Medical Utilization of Cannabis Extracts

อุษณี อินทสุวรรณ, ราตรี ทองยู, เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม, ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ, สุนิษา เชือกทอง

e2805

Knowledge and Supportive Care Needs of Advanced Cancer Patients Receiving Palliative Chemotherapy

์ีNurse's Roles

น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, มณฑิรา เหมือนจันทร์, จุฬาลักษณ์ อินทะนิล, วราภรณ์ แก้วสุข

e2933

Concepts Integration of Thai Traditional Medicine and Modern Medicine in Healthcare

Concept of integration of Thai traditional medicine and modern medicine in health care

ภัทราพร ภัทรนาวิก, ไพสิฐ ภัทรนาวิก, จินตนา อาจสันเที๊ยะ

e2833

Multiple-Antimicrobial Resistance of Patients in Internal Medicine Department

ทองเปลว ชมจันทร์, ประภาพรรณ สิงห์โต

e2827

Relationship Between Resilience, Friendship Intimacy, and Depression of Secondary School Students in Nakhon Ratchasima Province

สมดี อนันต์ปฏิเวธ, นันนภัส แววกระโทก, สุกัญญา แก่นงูเหลือม

e2837

Lived Experience of Frontline Healthcare Providers to Prevent COVID- 19 Infection in the Community: A Phenomenological Study

A Phenomenological Study

อภิญญา ไชยวงศา, ปิยะวรรณ ศรีตะวัน, ณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง, จุฑามาศ กิติศรี, บุณฑริกา วงศ์คม, กันนิรินทร์ ไชยแก้ว, ปิยาภรณ์ เพ็ญประไพ, นรุตม์ชัย แก้วสอน, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์

e2875

View All Issues