เชิญผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร

2019-11-08

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 2 (มกราคม - เมษายน 2563) โดยสามารถส่งบทความทางอีเมลของวารสาร ajnh.journal@gmail.com หรือส่งบทความผ่านระบบบนเวปไซด์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.

2019-07-20

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ฉบับปฐมฤกษ์ กันยายน-ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป