ประกาศข้อมูลจำเป็นสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย

2020-02-07

ข้อมูลจำเป็นสำหรับบทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร

บทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน และมีเลขที่ของการรับรองอย่างชัดเจน ระบุในหัวข้อ "การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง"

และในการ Submit บทความเข้าสู่ระบบ ให้ระบุรายละเอียดของผู้แต่งทุกคนให้ครบถ้วน เช่น ชื่อนามสกุลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งและสถานที่ทำงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อีเมลของผู้แต่งทุกคน รวมทั้งระบุผู้แต่งที่เป็น Corresponding author ให้ชัดเจน

เชิญผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร

2019-11-08

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 2 (มกราคม - เมษายน 2563) โดยสามารถส่งบทความทางอีเมลของวารสาร ajnh.journal@gmail.com หรือส่งบทความผ่านระบบบนเวปไซด์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป