ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.

2019-07-20

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ฉบับปฐมฤกษ์ กันยายน-ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป