วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. จัดอยู่ในกลุ่มคุณภาพวารสารกลุ่มที่ 2 (TCI 2)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567