บรรณาธิการ ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บรรณาธิการผู้ช่วย ผศ.ดร. รัชนี นามจันทรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร. น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร. เกศรา เสนงาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร. จริยา วิทยะศุภร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รศ.ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.ดร. วิลาวัลย์ พิเชียรเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รศ.ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ฝ่ายบริหารจัดการ อาจารย์นิธิมา คันธะชุมภู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต