บรรณาธิการ ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บรรณาธิการผู้ช่วย รศ.ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร. น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร. รัชนี นามจันทรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร. เกศรา เสนงาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร. จริยา วิทยะศุภร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้าราชการบำนาญ)
  รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้าราชการบำนาญ)
  รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้าราชการบำนาญ)
  รศ.ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการบำนาญ)
  รศ.ดร. วิลาวัลย์ พิเชียรเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้าราชการบำนาญ)
  รศ.ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ฝ่ายบริหารจัดการ รศ.ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  อ. วราภรณ์ แก้วสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต