The Comparison of Health Literacy among Female and Male Elderly Living in Community

Main Article Content

วิมลรัตน์ บุญเสถียร
อรทัย เหรียญทิพยะสกุล

Abstract

This cross-sectional comparative descriptive study aimed to investigate and compare health literacy of female and male elderly living in community, Pathum Thani province. The 298 older adults—living in community at least 6 months, without dementia, and willing participation in the study—were randomly selected by multi-stage cluster sampling method. The instruments included personal data and health literacy questionnaire. Data were collected by interview at home or at a convenient place for the participants. Data were analyzed using descriptive statistics and Mann-Whitney U test. The findings revealed that over a half of female and male elderly showed inadequate health literacy (52.35% และ 53.02%, respectively). There were statistically significant differences between females’ and males’ health literacy at the fundamental level (Z = -2.242, p .025) and critical level (Z = -2.102, p .036). At fundamental level, the male elderly had higher mean score than females, on the other hand, the females presented higher mean scores than males at critical health literacy level.


These research findings might help healthcare professionals understand the diffence of health literacy among female and male elderly and enable them to plan self-care recommendations or develope projects for enhancing gender-specific health literacy among the elderly appropriately.

Keywords:
้health literacy, sex, elderly

Article Details

How to Cite
บุญเสถียรว., & เหรียญทิพยะสกุลอ. (2023). The Comparison of Health Literacy among Female and Male Elderly Living in Community. APHEIT Journal of Nursing and Health, 5(2), e3222. Retrieved from https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/3222
Section
Research Articles

References

กนกวรรณ อังกสิทธิ์, อภิชาติ ไตรแสง, เฉลิมชัย ปัญญาดี, และสมคิด แก้วทิพย์. (2566). ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 11(1), 267–279.

กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์, และผจงจิต ไกรถาวร. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุุคคล ภาวะสุุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการหกล้มกับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 27(3), 331–342.

กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2566). สถิติผู้สูงอายุ. Retrieved July 1, 2023, from https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/47

กิจปพน ศรีธานี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 11(1), 26–36.

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, และดวงเนตร ธรรมกุล. (2558). การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชากรผู้สูงวัย. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 9(2), 1–8.

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2562). Gender role บทบาททางเพศ. Retrieved June 19, 2023, from

https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/gender-role

จามจุรี แซ่หลู่, ดาลิมา สำแดงสาร, และธมลวรรณ แก้วกระจก. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(12), 1–14.

ทิวากร พระไชยบุญ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ, เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ, อัจฉรา นาเมือง, นาฎนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์, และอลงกรณ์ สุขเรืองกูล. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สููงอายุุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย, 4(2), 48–56.

นัชชา เรืองเกียรติกุล. (2565). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทย. วารสารกรมการแพทย์, 47(1), 80–86.

ประเสริฐ บุญเกิด. (2561). แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย Mental State Examination T10 (MSET10). สืบค้น 14 กรกฎาคม 2565, จาก

https://w1.med.cmu.ac.th/anes/wp-content/uploads/2020/10/Newsletter_MSET10-2.pdf

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). (2565). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ลำพึง วอนอก, วรกมล เหล็กคำ, วรรณศรี แววงาม, กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, และนภชา สิงห์วีรธรรม. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 35(2), 51–66.

วิมลรัตน์ บุญเสถียร, และอรทัย เหรียญทิพยะสกุล. (2563). ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: สถานการณ์และผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 2(1), 1–19.

วิมลรัตน์ บุญเสถียร, และอรทัย เหรียญทิพยะสกุล. (2564). ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 14(1), 198–212.

วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, และวรจรรฑญาร์ มงคลดิษฐ์. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 6(2), 336–351.

สมใจ อ่อนละเอียด. (2564). ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุพฤฒพลัง จังหวัดนครปฐม. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 14(3), 333–345.

สมสุข ภาณุรัตน์, พรพรรณ ภูสาหัส, สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล, พัชรี กระจ่างโพธิ์, วิถี ธุระธรรม, และภาสกร เนตรทิพย์วัลย์. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. วารสารพยาบาลตำรวจ, 11(1), 86–94.

อุทุมพร ศรีเขื่อนแก้ว, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, และสาวิตรี ทยานศิลป์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข ความรอบรู้สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. MFU Connexion, 7(2), 76–95.

Berkman, N. D., Davis, T. C., & McCormack, L. (2010). Health literacy: What is it? Journal of Health Communication, 15(Suppl 2.9-19). https://doi.org/10.1080/10810730.2010.499985

Boyle, P. A., Yu, L., Wilson, R. S., Segawa, E., Buchman, A. S., & Bennett, D. A. (2013). Cognitive decline impairs financial and health literacy among community-based older persons without dementia. Psychology and Aging, 28(3).

https://doi.org/10.1037/a0033103

Çaylan, A., Yayla, K., Öztora, S., & Dağdeviren, H. N. (2017). Assessing health literacy, the factors affecting it and their relation to some health behaviors among adults. Biomedical Research, 28(15), 6803–6807.

Cochran, W. G. (1963). Sampling Techniques (2nd ed.). New York: John Wiley and Son., Inc.

Goldman, B. (2017). The cognitive differences between men and women. Retrieved June 19, 2023, from https://stanmed.stanford.edu/how-mens-and-womens-brains-are-different/

Nutbeam, D., & Lloyd, J. E. (2021). Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant of Health. Annual Review of Public Health, 42, 159–173.

https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529

Sun, S., Lu, J., Wang, Y., Wang, Y., Wu, L., Zhu, S., … Xu, H. (2022). Gender differences in factors associated with the health literacy of hospitalized older patients with chronic diseases: A cross-sectional study. Frontiers in Public Health, 10.

https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.944103

Wu, Y., Wang, L., Cai, Z., Bao, L., Ai, P., & Ai, Z. (2017). Prevalence and risk factors of low health literacy: A community-based study in Shanghai, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(6), E628.

https://doi.org/10.3390/ijerph14060628

Most read articles by the same author(s)