อิทธิพลการรับรู้ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ คอร์สเรียนออนไลน์

  • นิชาภา นัคราภิบาล
  • คมสัน ตันสกุล
Keywords: การรับรู้ประโยชน์, ความน่าเชื่อถือ, ความพึงพอใจ, ความตั้งใจซื้อซ้ำ

Abstract

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำคอร์สเรียนออนไลน์ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อถือรวม 0.857 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ส่วนใหญ่ 25,001 – 35,000 บาท มีการเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 3-5 ครั้งต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือมากที่สุด และรองลงมาคือ การรับรู้ประโยชน และความพึงพอใจ ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำคอร์สเรียนออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##